باید با توجه به نوسانات و افزایش قیمت ارز، تمام توجهمان را رو به منابع داخلی نگه داریم

لایه پایین جامعه که تمامی نیازهای خود را از منابع داخلی تامین می کند و با برندهای خارجی کاری ندارد. تجار و بازارگانان می بایست توجه خود را معطوف به تولید با استفاده از منابع داخلی کنند. هم بازار به اندازه کافی کشش برای فعالیت تولیدات دارد و هم راهی غیر از این نداریم

این شرایط گذرا است، نرخ ارز بر می گردد.

نمی توانیم صبر کنیم و منتظر باشیم.

پس به داشته های خود تکیه کنیم و فعالیت کنیم.

نتیجه حتما بهتر خواهد بود.

هفتم مهرماه نود و هفت 97/07/07