قیمت گذاری کالا ارتباط مستقیمی با سرمایه در گردش و جریان نقدینگی شرکت شما دارد. اگر محصولتان را با قیمت پایین تر از رقبا بفروشید، ممکن است مشتریانی که بدنبال ارزان خرید هستند را جذب کنید،

ولی از طرف دیگر مشتریانی که حساسیت به کیفیت یا پرستیژ دارند را از دست میدهید. این دوگانه متضاد و سخت در تمام تصمیمات شما وجود دارد و ما در این فایل تنها درباره چند متدلوژی صحبت میکنیم و چهارچوب روش شناسی شما را در این خصوص هدف قرار داده ایم.

شرح مطلب را در ارائه زیر دنبال فرمایید: