شخصیت اجتماعی خود را نه اینکه حفظ کنید بلکه با یک انتخاب درست هر روز بالاتر ببرید.

مکان کار: سلامت جسم، روان، لذت بردن از فضای کار و . . . موارد قابل توجهی هستند که در کارآفرینی نباید برای خودتان و کارمندان آینده اتان نادیده بگیرید.

شخصیت همکاران: امیدوارم دست به کاری نزنید که پس از زمان کوتاهی ببینید هر چند نتایج اشتغال زایی مطلوب است ولی افرادی را که خودتان گرد آورده اید نمی توانید تحمل کنید. و در بینشان زندگی و کار کنید.

زمان کار: اشتغال در صنفی که می پسندید ولی در شیفت شب باید کار کنید شاید برای شما قابل تحمل نباشد. مطمین باشید که در آینده از این زمان کاری روانتان آزرده نمی شود. خانواده می تواند نبود شما را در زمانهایی که همه هستند تحمل کند.

مسیر رفت و آمد: با این شلوغی شهرها، این شده یک دغدغه اساسی. در کوتاه  مدت جذبه هایی وجود دارد که مسیر را تحمل کنیم ولی کمی جلوتر قطعا ناله خواهید کرد. حداقل برای بعدا چاره ای داشته باشید.

و . . .

اینها نمونه هایی از مسایل مترتب اجتماعی بر کسب و کار ما هستند که باید در نقطه انتخاب لحاظ کنیم.

حواسمان باشد اشتباهی که معمولا افراد می کنند را نکنیم و فقط بخاطر عواید مالی دست به تغییرات نزنیم. پول مهم است ولی خیلی موارد روی آن تاثیر دارند که در جای خود بحث خواهند شد.

شما هم موارد مطلوب خودتان را یادداشت کنید و سعی کنید بهترین گزینه را برای آینده خود انتخاب کنید.

پیروز باشید

حاتمیان